Phân tích & Đăng ký

Dịch vụ phân tích & đăng ký

Cung cấp hỗ trợ kỹ thuật có hệ thống cho các dịch vụ đăng ký sản phẩm.

1. Nghiên cứu phân tích sơ bộ mẫu 5B
2. Quy cách soạn thảo
3. Xây dựng tiêu chuẩn
4. Sổ tay hóa chất sản xuất

Dịch vụ phân tích & đăng ký

-Dụng cụ nâng cao

♦ HPLC/DAD/MS X1
♦ GC/MS X1
♦ HPLC/DAD X2
♦ HPLC/VWD X2
♦ HPLC/RID X1
♦ GC/FID X1
♦ GC/FID/TCD X1
♦ DSC X1

Dịch vụ phân tích & đăng ký2

Phòng thí nghiệm phân tích.

Dịch vụ phân tích & đăng ký3

Phòng thí nghiệm phân tích.LC-MS

Dịch vụ phân tích & đăng ký4

Phòng thí nghiệm phân tích.HPLC