Tiến trình

Quy trình R&D hóa chất hữu cơ bao gồm

Hóa chất nông nghiệp & Chất trung gian;Dược phẩm trung gian;Hương thơm & Hương vị & Chất trung gian; Hóa chất hữu cơ tốt.

Quy trình R&D hóa chất hữu cơ

Tập trung vào
Dò tìm tuyến đường tổng hợp, Tối ưu hóa quy trình, Điều tra an toàn quy trình và chất, Điều tra nước thải.

Đặc trưng bởi
Chiến lược dẫn đầu về chi phí, Quy trình sáng tạo, An toàn và dễ vận hành, Quy trình xanh.

tiến trình
Mini Pilot _Kilo Lab để thử nghiệm mở rộng quy mô công nghệ

Mini Pilot / Kilo Lab để thử nghiệm mở rộng quy mô công nghệ

Điều tra An toàn Quy trình & Chất

Điều tra An toàn Quy trình & Chất

Điều tra ổn định nhiệt và hóa học của2

Điều tra ổn định nhiệt và hóa học của các chất và phản ứng